Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Juliusza Słowackiego 2a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie tyczące się dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły dostępnej pod adresem sp11oswiecim.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Juliusza Słowackiego 2a dla strony sp11oswiecim.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (dostępne pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/). Z samooceny tej wynika, że strona internetowa sp11oswiecim.pl spełnia wymagania w 99.86 %.

W nawiązaniu do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych informujemy, że, w związku z powyższą samooceną, strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą, co wynika z niezgodności lub wyłączeń przedstawionych poniżej:

  • Dwa linki na stronie nie zawierają opisów oraz tytułów.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 października 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie i zmniejszanie tekstu
– ustawienie wysokiego kontrastu
– ustawienie wyświetlania strony w formie negatywu
– ustawienie wysokiego kontrastu
– podświetlane i podkreślone linki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową: Agnieszka Pomietlak, adres e-mail: biblioteka@sp11oswiecim.pl, tel. 33 844 56 91.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego innego ich elementu. Żądanie może również dotyczyć udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Powinno ono zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie wraz ze wskazaniem, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej ono dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie. W informacji tej podany zostanie możliwy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury może zostać złożony wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do strony Rzecznika Praw Obywatelskich możesz przejść klikając w ten link.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. M. Kopernika w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 2A, 32-600 Oświęcim w skład której wchodzą trzy kondygnacje nadziemne w tym parter, I, II piętro. Jedna kondygnacja podziemna w której mieszczą się szatnie dla uczniów.

Do budynku szkoły prowadzą 3 dojścia, jedno od strony ul. Słowackiego, drugie od strony ul. Zaborskiej, trzecie od strony ul. Okrzei.

Szkoła posiada jedno główne wejście od ul. Słowackiego, 2 boczne wejścia od strony ul. Zaborskiej oraz od strony ul. Okrzei . Do szatni znajdującej się w przyziemiach prowadzi osobne wejście schodami w dół od strony ul. Okrzei. Wszystkie wejścia do budynków posiadają schody.

Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi oraz nie posiada wind, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze obok wejścia głównego znajduje się informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Na parterze znajduje się dyżurka, z której pracownik obsługi nadzoruje wejścia i wyjścia interesantów. Wejście do szkoły możliwe jest po użyciu dzwonka znajdującego się przy drzwiach głównych.

Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Brak możliwości skorzystania tłumacza języka migowego na miejscu lub online.