Świetlica

świetlicaŚwietlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 16.30.

Wychowawczynie sprawują opiekę nad uczniami z klas I-III oraz IV-VI.

Dzieci uczęszczają do świetlicy dobrowolnie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Program zajęć dostosowany jest do zainteresowań dzieci. Uczniowie mogą korzystać z zajęć rekreacyjno-sportowych, komputerowych, plastycznych, origami oraz mają możliwość odrabiania zajęć domowych.

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

Plan świetlicy

W naszej szkole funkcjonuje zupełnie oddzielna świetlica dla uczniów klas pierwszych

Świetlica oferuje :

-stałą opiekę wychowawców od 6.30 – 16.30,

– zajęcia artystyczne: plastyczne, literackie, umuzykalniające, teatralne,

– gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,

– pomoc przy odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu ewentualnych zaległości w nauce,

– okazjonalną pomoc logopedyczną.

Zajęcia służą rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w różnych sytuacjach, budzeniu  i rozwijaniu  poczucia estetyki, wrażliwości na ład, porządek, wdrażaniu zasad higieny osobistej. Wyrabiają umiejętności:  nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, prowadzenia dyskusji, wspólnej zabawy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, samooceny.

Dba się tutaj o rozwój sprawności językowej pierwszoklasistów, sprawności myślenia, spostrzegania, obserwacji.

Galeria zdjęć