Innowacje

1e innowacja hokej

Innowacja minihokeja – oferta dla uczniów klas pierwszych

Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu oraz Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim zapraszają dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej do oddziału z innowacją minihokeja na lodzie.

W ramach tego przedsięwzięcia zapewniamy dwa treningi tygodniowo na lodowisku, które będą odbywały się po zajęciach szkolnych. Organizujemy transport ze szkoły na lodowisko i z powrotem.

Główne zadania wczesnego etapu szkolenia:

 • Nauka podstawowych elementów techniki jazdy na łyżwach.
 • Nauka podstawowych elementów techniki kija hokejowego.
 • Wszechstronny rozwój podstawowych cech motorycznych w zgodzie z potrzebami i możliwościami biologicznymi dziecka.
 • Poszerzenie wiedzy o treningu, wysiłku, zdrowiu, wypoczynku, higienie osobistej, przepisach gry, sprzęcie i urządzeniach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą (telefon: 33 844 56 91/92) lub z trenerem, Panem Robertem Piechą (609 830 994).

Ilość miejsc jest ograniczona. W razie większej liczby chętnych nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna. Szczegółowe informacje zostaną przekazana na spotkaniu, które odbędzie się w marcu – po zakończeniu zapisów dzieci do szkoły. O dokładnym terminie powiadomimy zainteresowanych rodziców telefonicznie.

2

“Pięknie mówię, pięknie czytam” – innowacja pedagogiczna dla uczniów klas pierwszych

Piękna mowa i sprawność artykulacyjna jest w dzisiejszym świecie niezmiernie ważna. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy Państwu, we wszystkich klasach pierwszych innowację pedagogiczną pt. „Pięknie mówię, pięknie czytam”. Program edukacji wczesnoszkolnej zostanie wzbogacony o elementy z zakresu terapii logopedycznej oraz ogólnorozwojowej. Proponujemy zajęcia grupowe prowadzone przez logopedę, na których uczniowie będą doskonalić dykcję i ćwiczyć prawidłową artykulacje głosek. Będą prowadzone ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, relaksacyjne i rozluźniające mięśnie aparatu mowy.  Dodatkowo wzbogacimy program o elementy logorytmiki, która jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną i składa się na nią szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. W programie pojawią się także ćwiczenia kaligrafii i pięknego pisania, które usprawniają rękę i ćwiczą koncentrację. Dodatkowo proponujemy ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu,  które są bardzo dobre dla dzieci zagrożonych dysleksją. Zadania tego typu rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne,  sekwencyjne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, sprzyjają w nauce matematyki. W programie zawarty jest również krótki kurs języka migowego, uczący dzieci podstawowych słów i zwrotów oraz uwrażliwiający na sytuację i los ludzi niepełnosprawnych.

unihokej

Unihokej – rozwijanie zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych

Innowacja pozalekcyjnych zajęć z unihokeja w naszej szkole, prowadzona jest dla pierwszego i drugiego etapu edukacji w oparciu o Podstawę Programową kształcenia ogólnego z wychowania fizycznego. Program ten obejmuje realizację treści programowych realizowanych w systemie klasowo – lekcyjnym, zgodnych z podstawą programową z zakresu następujących bloków tematycznych:

 • rozwój fizyczny i sprawność fizyczna;
 • aktywność fizyczna;
 • bezpieczeństwo w aktywności fizycznej;
 • edukacja zdrowotna.

Zajęcia prowadzone są w klasach I i III oraz V i VI w wymiarze 1 lub 2 godzin w ramach zajęć dodatkowych tygodniowo.

Główne cele programu to:

 • popularyzacja gry w unihokeja wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej;
 • rozwijanie postaw aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • wdrożenie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego na wysokim poziomie poprzez uczestnictwo w zawodach szkolnych jak i krajowych;

Zajęcia przeznaczone są na nauczanie i doskonalenie umiejętności z zakresu gry w unihokeja oraz wiedzy o przepisach gry. Zakres realizowanego materiału został rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a są istotne w treningu. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie mają możliwość nabycia nowych umiejętności sportowych. W wyniku realizacji zajęć z innowacji wzrasta kondycja, siła i poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców. Uczniowie nabywają nowe umiejętności ruchowe z zakresu unihokeja. Częściowo poznają podstawowe zasady funkcjonowania organizmu w spoczynku  i w ruchu. Wśród uczniów następuje rozwój cech motorycznych oraz cech charakteru przydatnych w rywalizacji sportowej, kształtują się u nich prawidłowe nawyki ruchowe.

silhouette-3095150_640

,, Gdy podskakuje lepiej koduje”

Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności, ruchowych, psychoruchowych i koordynacji poprawiając tym samym jakość uczenia się. Zapoznawać dzieci z tańcami i ich genezą, z układami tanecznymi , dzięki którym poznają historię wybranych tańców czyli poznają wiedzę o otaczającym ich świecie oraz zapamiętują swoje wyuczone wcześniej ruchy, a tym samym kodują i odtwarzają to co poznały podczas zajęć. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie poczucia rytmu, który otacza dziecko w jego naturalnym środowisku ( rytm dnia i nocy, pory roku, dni tygodnia wzory w architekturze czy krople deszczu) oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej. Innowacja ma dawać dzieciom wiele radości. Wspomagać prawidłowy rozwój fizyczny , a także zaspokajać naturalną potrzebę ruchu. Jest również formą sprzyjającą w nawiązywaniu relacji rówieśniczych. W dzisiejszych czasach przepełnionych agresją i nadpobudliwością zajęcia innowacyjne pozwolą na odprężenie, wyciszenie, rozładowanie stresu i frustracji, a także koncentrowanie umysłu.

storytelling-4203628_640

„Wychowanie przez czytanie -rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci”

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Poza tym książka jest wspaniałym narzędziem do wdrażania pozytywnych relacji między dziećmi. Chociaż wydawać by się mogło, że książka przeżywa swój kryzys, to jednak nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, rozwija nie tylko sferę poznawczo – intelektualną, ale wzbogaca również wartości moralno – społeczne. Stały kontakt z książką i biblioteką szkolną, poprzez lekcje biblioteczne, wyjścia do instytucji kultury i różnych typów bibliotek,  zapewnia dzieciom z klas I-III rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki, wychowania i zabawy.