Innowacje w roku szkolnym 2022/2023

1e innowacja hokej

 

 

 

Nauka jazdy na łyżwach – oferta dla uczniów klas 1-3

Szkoła we współpracy z UKH Unia Oświęcim zaprasza  dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej do oddziału z nauką jazdy na łyżwach.

W ramach tego przedsięwzięcia zapewniamy cztery godziny nauki jazdy na łyżwach tygodniowo na lodowisku(o częstotliwości decyduje rodzic) ,które będą odbywały się po zajęciach szkolnych. Organizujemy transport ze szkoły na lodowisko i z powrotem.

Główne zadania wczesnego etapu szkolenia:

 • Nauka podstawowych elementów techniki jazdy na łyżwach.
 • Nauka podstawowych elementów techniki kija hokejowego.
 • Wszechstronny rozwój podstawowych cech motorycznych w zgodzie z potrzebami i możliwościami biologicznymi dziecka.
 • Poszerzenie wiedzy o treningu, wysiłku, zdrowiu, wypoczynku, higienie osobistej, przepisach gry, sprzęcie i urządzeniach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z trenerem panem Wojciechem Stachurą , nr telefonu: 504 450 442

Hokej to moja pasja – rozwijanie zainteresowań w klasie V i VI

Doskonalenie techniki jazdy na łyżwach z zastosowaniem doskonalenia elementów techniki kija hokejowego. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego i motorycznego oraz wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwój umiejętności taktycznych, to tylko niektóre elementy innowacji. Hokej na lodzie wymaga od uczestników dużej koncentracji, bardzo dobrego opanowania jazdy na łyżwach, umiejętności władania własnym ciałem , kijem i krążkiem w ciągłym kontakcie z przeciwnikiem.

Unihokej – rozwijanie zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych

Innowacja pozalekcyjnych zajęć z unihokeja w naszej szkole, prowadzona jest dla pierwszego i drugiego etapu edukacji w oparciu o Podstawę Programową kształcenia ogólnego z wychowania fizycznego. Program ten obejmuje realizację treści programowych realizowanych w systemie klasowo – lekcyjnym, zgodnych z podstawą programową z zakresu następujących bloków tematycznych:

 • rozwój fizyczny i sprawność fizyczna;
 • aktywność fizyczna;
 • bezpieczeństwo w aktywności fizycznej;
 • edukacja zdrowotna.

Zajęcia prowadzone są w klasach I i III oraz V i VI w wymiarze 1 lub 2 godzin w ramach zajęć dodatkowych tygodniowo.

Główne cele programu to:

 • popularyzacja gry w unihokeja wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej;
 • rozwijanie postaw aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • wdrożenie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego na wysokim poziomie poprzez uczestnictwo w zawodach szkolnych jak i krajowych;

Zajęcia przeznaczone są na nauczanie i doskonalenie umiejętności z zakresu gry w unihokeja oraz wiedzy o przepisach gry. Zakres realizowanego materiału został rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a są istotne w treningu. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie mają możliwość nabycia nowych umiejętności sportowych. W wyniku realizacji zajęć z innowacji wzrasta kondycja, siła i poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców. Uczniowie nabywają nowe umiejętności ruchowe z zakresu unihokeja. Częściowo poznają podstawowe zasady funkcjonowania organizmu w spoczynku  i w ruchu. Wśród uczniów następuje rozwój cech motorycznych oraz cech charakteru przydatnych w rywalizacji sportowej, kształtują się u nich prawidłowe nawyki ruchowe.

narrative-794978_1920

„Jestem dzieckiem świata” rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez obcowanie z literaturą, kulturą i sztuką

Innowacja „Jestem dzieckiem świata” jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej, a zwłaszcza zachęcaniu uczniów do czytania jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury. Skierowana jest do uczniów klas 3. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką. Rozwijane są wówczas kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek również w dorosłym życiu. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei patriotycznych, tolerancji, poszanowania wartości, rozwijania kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do sięgania po wartościową literaturę oraz poznawania innych kultur i tradycji. Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własne i innych, w konsekwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.

Montessori

“Pytam, tworzę, eksperymentuję i więcej się dowiaduję – wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, całościowego, harmonijnego rozwoju”

Innowacja Pytam, tworzę, eksperymentuję i więcej się dowiaduję jest odpowiedzią na naturalne potrzeby  dziecka: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, zaspakajanie ciekawości. Wpisuje się w koncepcję pracy realizującej elementy pedagogiki Marii Montessori.
Skierowana jest do uczniów klasy pierwszej – dzieci rozpoczynających naukę w szkole, dla których przekroczenie jej progu jest niejednokrotnie wielkim doświadczeniem, wyzwaniem do zaakceptowania nieznanego dotąd środowiska. Zakłada, poprzez organizowanie spotkań uczniów z zaproszonymi gośćmi,  zapoznanie pierwszoklasistów ze środowiskiem szkolnym, pracownikami placówki, budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie szkoły, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania, wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, całościowego, harmonijnego rozwoju.
Każde ze wspomnianych spotkań  jest okazją do bliższego  poznania gościa, wykonywanego przez niego zawodu, do  rozwijania zdolności stawiania pytań, spostrzegawczości, kreatywności;  staje się inspiracją do pracy twórczej, eksperymentowania, wyciągania trafnych wniosków. Wykonywane przez pierwszoklasistów proste eksperymenty pozwolą im lepiej poznać świat, zrozumieć, co kiedy się dzieje i dlaczego przebiega w taki sposób, a także czerpać radość z własnej aktywności.

“My pocket English”

Innowacja My pocket English jest odpowiedzią na trudności w przyswajaniu przez uczniów nowych słówek i braku czasu na mozolne, często mało efektywne uczenie się ich w sposób tradycyjny.
Innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języków obcych z wykorzystaniem programu Instaling do nauki słówek. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do systematycznej pracy oraz pomagać w zdobywaniu umiejętności samodzielnego uczenia się. Uczniowie w sposób łatwy i ciekawy poszerzają zakres słownictwa dostosowanego do treści programowych realizowanych na lekcjach.