Innowacje w roku szkolnym 2020/2021

1e innowacja hokej

Nauka jazdy na łyżwach – oferta dla uczniów klas 1-3

Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu oraz Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim zapraszają dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej do oddziału z nauką jazdy na łyżwach.

W ramach tego przedsięwzięcia zapewniamy dwie godziny nauki jazdy na łyżwach tygodniowo na lodowisku, które będą odbywały się po zajęciach szkolnych. Organizujemy transport ze szkoły na lodowisko i z powrotem.

Główne zadania wczesnego etapu szkolenia:

 • Nauka podstawowych elementów techniki jazdy na łyżwach.
 • Nauka podstawowych elementów techniki kija hokejowego.
 • Wszechstronny rozwój podstawowych cech motorycznych w zgodzie z potrzebami i możliwościami biologicznymi dziecka.
 • Poszerzenie wiedzy o treningu, wysiłku, zdrowiu, wypoczynku, higienie osobistej, przepisach gry, sprzęcie i urządzeniach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą (telefon: 33 844 56 91/92) lub z trenerem, Panem Robertem Piechą (609 830 994).

Hokej to moja pasja – rozwijanie zainteresowań w klasie V i VI

Doskonalenie techniki jazdy na łyżwach z zastosowaniem doskonalenia elementów techniki kija hokejowego. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego i motorycznego oraz wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwój umiejętności taktycznych, to tylko niektóre elementy innowacji. Hokej na lodzie wymaga od uczestników dużej koncentracji, bardzo dobrego opanowania jazdy na łyżwach, umiejętności władania własnym ciałem , kijem i krążkiem w ciągłym kontakcie z przeciwnikiem.

Unihokej – rozwijanie zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych

Innowacja pozalekcyjnych zajęć z unihokeja w naszej szkole, prowadzona jest dla pierwszego i drugiego etapu edukacji w oparciu o Podstawę Programową kształcenia ogólnego z wychowania fizycznego. Program ten obejmuje realizację treści programowych realizowanych w systemie klasowo – lekcyjnym, zgodnych z podstawą programową z zakresu następujących bloków tematycznych:

 • rozwój fizyczny i sprawność fizyczna;
 • aktywność fizyczna;
 • bezpieczeństwo w aktywności fizycznej;
 • edukacja zdrowotna.

Zajęcia prowadzone są w klasach I i III oraz V i VI w wymiarze 1 lub 2 godzin w ramach zajęć dodatkowych tygodniowo.

Główne cele programu to:

 • popularyzacja gry w unihokeja wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej;
 • rozwijanie postaw aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • wdrożenie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego na wysokim poziomie poprzez uczestnictwo w zawodach szkolnych jak i krajowych;

Zajęcia przeznaczone są na nauczanie i doskonalenie umiejętności z zakresu gry w unihokeja oraz wiedzy o przepisach gry. Zakres realizowanego materiału został rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a są istotne w treningu. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie mają możliwość nabycia nowych umiejętności sportowych. W wyniku realizacji zajęć z innowacji wzrasta kondycja, siła i poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców. Uczniowie nabywają nowe umiejętności ruchowe z zakresu unihokeja. Częściowo poznają podstawowe zasady funkcjonowania organizmu w spoczynku  i w ruchu. Wśród uczniów następuje rozwój cech motorycznych oraz cech charakteru przydatnych w rywalizacji sportowej, kształtują się u nich prawidłowe nawyki ruchowe.

 

silhouette-3095150_640

,, Gdy podskakuje lepiej koduje” (kontynuacja w klasie 3A)

Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności, ruchowych, psychoruchowych i koordynacji poprawiając tym samym jakość uczenia się. Zapoznawać dzieci z tańcami i ich genezą, z układami tanecznymi , dzięki którym poznają historię wybranych tańców czyli poznają wiedzę o otaczającym ich świecie oraz zapamiętują swoje wyuczone wcześniej ruchy, a tym samym kodują i odtwarzają to co poznały podczas zajęć. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie poczucia rytmu, który otacza dziecko w jego naturalnym środowisku ( rytm dnia i nocy, pory roku, dni tygodnia wzory w architekturze czy krople deszczu) oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej. Innowacja ma dawać dzieciom wiele radości. Wspomagać prawidłowy rozwój fizyczny , a także zaspokajać naturalną potrzebę ruchu. Jest również formą sprzyjającą w nawiązywaniu relacji rówieśniczych. W dzisiejszych czasach przepełnionych agresją i nadpobudliwością zajęcia innowacyjne pozwolą na odprężenie, wyciszenie, rozładowanie stresu i frustracji, a także koncentrowanie umysłu.

storytelling-4203628_640

„Wychowanie przez czytanie -rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci” (kontynuacja w klasie 3B)

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Poza tym książka jest wspaniałym narzędziem do wdrażania pozytywnych relacji między dziećmi. Chociaż wydawać by się mogło, że książka przeżywa swój kryzys, to jednak nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, rozwija nie tylko sferę poznawczo – intelektualną, ale wzbogaca również wartości moralno – społeczne. Stały kontakt z książką i biblioteką szkolną, poprzez lekcje biblioteczne, wyjścia do instytucji kultury i różnych typów bibliotek,  zapewnia dzieciom z klas I-III rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki, wychowania i zabawy.

narrative-794978_1920

„Jestem dzieckiem świata” rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez obcowanie z literaturą, kulturą i sztuką

Innowacja „Jestem dzieckiem świata” jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej, a zwłaszcza zachęcaniu uczniów do czytania jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury. Skierowana jest do uczniów klas 1 i będzie obejmować cały pierwszy etap edukacyjny. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką. Rozwijane są wówczas kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek również w dorosłym życiu. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei patriotycznych, tolerancji, poszanowania wartości, rozwijania kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do sięgania po wartościową literaturę oraz poznawania innych kultur i tradycji. Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własne i innych, w konsekwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.