Montessori

12

14 12 11 5 zaj3

Głównym założeniem pedagogiki montessoriańskiej jest rozwijanie samodzielności uczniów oraz indywidualizacji pracy, nauka przez działanie i zabawę. Założenia programowe klas montessoriańskich zbudowane są wokół ośmiu głównych obszarów:

– uczenie przez działanie– dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,

– samodzielność– dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,

– koncentracja– dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań,

– lekcje ciszy– dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,

– porządek– dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu,

– społeczne reguły– dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj,

– obserwacja– jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem,

- indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Służyć temu mają różnorodne zajęcia:

Lekcje przedmiotowe: szkoła pracuje w oparciu o podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i realizuje tym samym założenia reformy edukacji w kraju.
Głównym celem zajęć przedmiotowych jest omówienie, wyjaśnienie i powtórzenie węzłowych tematów wynikających z podstaw programowych oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach i pracy wolnej.

Praca własna: Uczniowie pracują pod opieką nauczyciela wychowawcy tak długo nad daną umiejętnością, aby osiągnąć sukces. Do wybranego tematu mogą powrócić nazajutrz lub kontynuować go przez kolejne dni.

Reguły pracy własnej:

nie przeszkadzaj innym w pracy,

nie mów głośno, wystarczy szept,

doprowadź każdą pracę do końca,

bądź rzetelny w samokontroli,

nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku,

staraj się pomagać innym,

każdą pomoc odkładaj na swoje miejsce.

Projekty edukacyjno-społeczne i artystyczne: (m.in.: przedstawienia teatralne, warsztaty, zajęcia artystyczne, taneczne, spektakle, spotkania z twórcami)

Zajęcia praktyczne:

Oprócz elementów pedagogiki Montessori stosowanych na co dzień na zajęciach edukacyjnych, w trakcie dodatkowych zajęć raz w tygodniu nasi uczniowie uczą się m.in.:

przyszywania guzików, rozwieszania prania, wiązania sznurowadeł, nawlekania korali, szycia ręcznego i na maszynach, tkactwa, mycia naczyń, nakrywania do stołu, pieczenia, gotowania, przygotowania kanapek, sałatek, deserów, soków, przybijania gwoździ, posługiwania wkrętarkami itp.

Od września 2022 roku zajęcia te odbywają się w specjalnie przygotowanej PRACOWNI MONTESSORI, wyposażonej w kuchnie, pracownie krawiecko-tkacką, narzędziownie i wiele innych ciekawych pomocy.