Rekrutacja

Zapisy do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2012–  rok szkolny 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla szkół z terenu miasta ustalił Prezydent Miasta Oświęcim – Zarządzenie nr 0050.8.2019 tutaj

WAŻNE! Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  1. Rekrutacja do klasy pierwszej ogólnodostępnej:
    1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Wzór zgłoszenia dziecka z obwodu / Obwody szkół miejskich

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile placówka będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. Wnioski będzie można składać od 4 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. W rekrutacji nie bierze się pod uwagę kolejności składania wniosków. O przyjęciu dziecka do szkoły zdecyduje liczba punktów przyznana przez komisję rekrutacyjną zgodnie z kryteriami przyjęć.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

  1. Rekrutacja do klasy I z innowacją pedagogiczną „Rozwój psychofizyczny dzieci klas I – III szkoły podstawowej z wykorzystaniem kształcenia ogólnego i minihokeja na lodzie.

1.Rekrutacja do oddziału klasy pierwszej, w którym będzie prowadzona innowacja pedagogiczna z minihokeja odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Rekrutację do klasy pierwszej-oddziału z innowacją pedagogiczną minihokeja prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają wniosek o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

III. Rekrutacja do klasy IV – oddział sportowy.
1. W szkole są prowadzone oddziały sportowe o specjalności hokej na lodzie począwszy od klasy czwartej działające na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rekrutację do klasy czwartej – oddziału sportowego prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają wniosek o przyjęcie w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
trener hokeja na lodzie – Robert Piecha /609830994

Szczegółowe informacje: sekretariat 33 8445691

Serdecznie zapraszamy.
Danuta Skrzypecka
dyrektor szkoły